Poradenská spoločnosť HEXECO, s.r.o. začala ako jedna z prvých spoločností na Slovensku poskytovať poradenské služby v oblastí telekomunikačných a IT služieb. Primárne z pohľadu ekonomického. Zákazník totiž často pri týchto službách nadobúda pocit, že ani nevie, za čo platí. Štandardne má firma prideleného obchodného reprezentanta („poradcu“) od operátora, u ktorého využíva služby, treba ale akceptovať, že tento pracuje pre operátora.

Je dôležité povedať, že celý trh telekomunikačných a IT služieb je tak rozmanitý, že iba odborník (ekonomicko-technický) sa v tom dokáže orientovať. A presne toto prináša naša služba auditu a starostlivosti o spomínané služby. Prinášame zákazníkom jasnú víziu, prehľad a následne starostlivosť o komplexné portfólio týchto služieb.

Konkrétny prípad sme riešili aj vo firme BDR, spol. s.r.o. Po úvodnom stretnutí so štatutárom spoločnosti sme získali všetky potrebné podklady pre vypracovanie vstupnej analýzy aktuálne využívaných telekomunikačných a IT služieb. Keď sme sa so štatutárom následne stretli pri prezentácii tejto analýzy, bolo z neho cítiť záujem vedieť viac, resp. službu si objednať. Neprináša totiž žiadne riziká. Základná vstupná analýza je vytvorená bezplatne a navrhovaná zmluva o spolupráci deklaruje nulové navýšenie aktuálnych nákladov vrátane odmeny pre nás ako dodávateľa. Pridanou hodnotou pre zákazníka je precízna starostlivosť o celú skupinu využívaných produktov aj po skončení prvotného auditu. Odhadovaná úspora v predloženej analýze pre BDR, spol. s.r.o. predstavovala 40% oproti súčasnej výške nákladov na tieto služby.

Po podpise zmluvy sme sa dali do práce a postupne realizovali navrhované zmeny. Prišlo prvé porovnanie nákladov. Výsledná 44% úspora nákladov na telekomunikačné a IT služby oproti predchádzajúcemu fakturovanému obdobiu potvrdila odhady predloženej analýzy. V ďalšom období to bola úspora o 50% až 52%.
Naša práca však neskončila. Po uskutočnení prvotného auditu sme celé portfólio služieb prezvali do odbornej starostlivosti, sledujeme ho, navrhujeme nové riešenia a reportujeme stav na mesačnej báze.

Reálna ročná úspora vďaka optimalizácii telekomunikačných služieb pre tohto zákazníka je na úrovni niekoľkých tisíc €. Zároveň v balíku úspory získal zákazník službu, o akej dovtedy nevedel a ktorá mu prináša jasný a zrozumiteľný prehľad o využívaných IT a telekomunikačných službách. www.hexeco.sk